MS-06K Zaku Cannon (Gatling Gun Equipment Type)

Quick Reply